CONCILI ECUMÈNIC VATICÀ I I

“Revisió de l’Ordinari de la Missa

“50. Reviseu l’ordinari de la missa, de manera que es manifesti amb més claredat el sentit propi de cadascuna de les parts i la seva mútua connexió i es faci més fàcil la pietosa i activa participació dels fidels.

En conseqüència, simplifiqueu els ritus, conservant amb cura la substància; suprimiu aquelles coses menys útils que, amb el córrer del temps, s’han duplicat o afegit; restabliu, en canvi, d’acord amb la primitiva norma dels Sants Pares, algunes coses que han desaparegut amb el temps, segons s’estimi convenient o necessari”.

CONSTITUCIÓ
SACROSANCTUM CONCILIUM
SOBRE LA SAGRADA LITÚRGIA, n. 50.

Aquest és el magisteri ordinari i suprem de l’Església Catòlica, Apostòlica i Romana, i no pas el que diuen els “catòlics cismàtics”.

JGA