LES NOTES MUSICALS

UT queant laxis REsonáre fibris
MIra gestórum FÁmuli tuórum,
SOLve pollúti LÁbii reátum,
Sancte Ioánnes.

Ut, re, mi, fa, sol, la, si: Himne de Vespres d’avui creador del nom i de la tonalitat de les notes musicales.

JGA